Termeni contractuali în baza cărora se acordă serviciile de localizare geografică  

Termeni contractuali în baza cărora se acordă serviciile de localizare geografică.

Dacă aveți obiecții la acest contract vă rugăm să ne contactați în prealabil.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl reprezintă livrarea unui număr de ____ echipamente GPS model ST-901 cu tehnologie de conectare la rețeaua mobilă de tip 2G configurate și dotate cu cartelă SIM cu trafic național și internațional inclus, accesul prin internet la platforma software ce permite localizarea geografică aflată pe adresa de web https://app.pozitia.ro și raportarea unor evenimente la autovehiculele care au montat aceste echipamente GPS, în baza unui serviciu preplătit (de tip "prepaid").
VALOAREA SI DURATA CONTRACTULUI
Prețul serviciului de localizare geografică prin GPS cu toate costurile și rapoarte de bază incluse este: ____ RON (TVA inclus) pe 36 de luni (3 ani).
Servicii incluse în abonament: localizarea geografică în timp real, acces la toate rapoartele disponibile în sistem, costul cu cartela SIM din aparat.
Abonamentul include recepția, stocarea și afișarea a datelor transmise de la echipamentele GPS instalate pe vehiculele beneficiarului în timp de o lună. Se transmit poziții la intervale prestabilite, atât timp cât vehiculul este în mișcare și motorul vehiculului este pornit.
Sunt disponibile rapoarte detaliate petru fiecare autovehicul în parte, unde se pot determina, pe orice perioadă, timpul cât vehiculul/utilajul a fost pornit/oprit, distanţele si traseele parcurse.
MODALITATI DE PLATA
Valoarea serviciilor se plătește în RON, pe baza facturilor proforme emise de furnizor în sistem ramburs.
Furnizorul va emite factura fiscală după încasarea plății proformei și trimite în format electronic la adresa de email prestabilită la comandă.
OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
Să utilizează serviciului de localizare geografică prin intermediul platformei WEB disponibilă pe site-ul https://app.pozitia.ro sau un alt domeniu sau subdomeniu comunicat de Furnizor.
Beneficiarul nu are nici un fel de pretenții de natură financiară asupra unor posibile urmări ale folosirii necorespunzătoare sau cu rea voință ale serviciilor.
Instalarea aparatelor cade în sarcina Beneficiarului, și se va face conform instrucțiunilor de montaj puse la dispoziție de Furnizor. (montarea este ușoara și o puteți face dvs., sau puteți apela la unul din colaboratorii noștri din țară la aprox 100 RON / echipament).
Beneficiarul nu va modifica parametrii de functionare a aparatelor GPS, nu va scoate sau folosi cartela de SIM din aparat în alt scop.
Livrarea aparatelor se face printr-o firmă de curierat contra cost.
OBLIGATIILE FURNIZORULUI
Furnizorul se obligă să păstreze secretul tuturor datelor purtând mențiunea "confidențial" comunicate de Beneficiar.
Accesul prin platforma software la datele obținute ca urmare a instalării sistemelor GPS pe autovehiculele Beneficiarului, se face în mod securizat pe baza unui cod temporar trimis automat la adresa de mail al Beneficiarului.
Furnizorul va păstra baza de date cu informațiile legate de trasele parcurse de vehicule pentru o perioadă de o lună.
Furnizor va șterge din baza de date informațiile beneficiarului, în urma unei cereri scrise a acestuia, trimisă în original la adresa furnizorului, în conformitate cu Termenii de confidențialitate.
Furnizorul se obligă să acorde suport tehnic Beneficiarului în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la orice cerere transmisă.
PENALIZĂRI
Montarea necorespunzătoare a echipamentului trage după sine blocarea echipamentului până la remedierea situației.
În cazul în care beneficiarul va scoate cartela SIM din aparat aceasta va fi dezactivată împreună cu toate obligativitățile Furnizorului față de Beneficiar.
GARANȚII
Aparatele de localizare GPS fac obiectul garanției oferite conform facturii de vânzare și certificatului de garanție.
Pentru rezolvarea defectelor apărute în perioada de garanție, Beneficiarul va asigura demontarea și expedierea la Furnizor a echipamentului defect.
FORȚA MAJORĂ
Forța majoră așa cum este ea definită de sistemul de drept român, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.
Partea care invocă forța majoră va notifica în scris această situație celeilalte părți în termen de 15 zile de la apariția forței majore.
LITIGII
Toate disputele sau diferențele de orice fel, care ar putea surveni în legatură cu prezentul contract și care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă între părțile contractante, vor fi supuse spre soluționare instanței de drept competente de la sediul Furnizorului.
DISPOZIȚII FINALE
Completările și modificările prezentului contract sunt valabile și opozabile între părțile contractante numai dacă ele sunt cuprinse într-un document scris, datat şi semnat de ambele părți.
Beneficiarul nu va solicita pe nici o cale despăgubiri de la Furnizor pentru pagube cauzate de acțiuni din afara limitelor de control și responsabilităților asumate de Furnizor prin acest contract.
Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător de funcționarea deficientă a sistemului de localizare din cauze de utilizare necorespunzătoare a echipamentelor, sau datorită deciziilor autorităților legislative sau guvernamentale în legătura cu obiectul contractului.
În cazul în care au loc intreruperi ale liniilor de comunicații terestre sau prin satelit, întreruperi de semnale de radiocomunicații GSM, lipsa semnalului GPS, etc., indiferent de cauza, sistemul de localizare poate să nu funcționeze. În aceste cazuri Furnizorul nu poate fi făcut responsabil și se obligă să depuna toate diligențele necesare pe lângă furnizorii de servicii pentru înlăturarea situațiilor neprevăzute menționate anterior.
Contractul înceteaza în cazul în care părțile hotărăsc de comun acord acest lucru sau una din părți solicită acest lucru în scris cu 30 de zile înainte, și cu condiția respectării tuturor celorlalte clauze din contract.
Beneficiarul acceptă trimiterea facturilor prin e-mail (postă electronică), Confirmarea de primire se va efectua tot prin e-mail (posta electronică) Beneficiarul declară și acceptă că factura emisa de către Furnizor și orice copii sau extrase păstrate de către Furnizor în format electronic pentru care s-a primit confirmare de primire, inclusiv în format electronic, constituie dovada totală si imediată a facturii/datoriei neplătite a Beneficiarului către Furnizor.
Facturile circulă fără semnatură și ștampilă conform articolului 155(6) Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Termenii legați de Confidențialitatea și protecția datelor se găsesc detaliați în această pagină https://pozitia.ro/gdpr.html
S.C. NON TECH SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numarul 19074 din data 27/09/2020; 

Website was made with Mobirise website themes

Pentru a oferi cea mai buna experianta pentru dvs. Acest site foloseste cookies, prin continuarea navigarii pe acest site le acceptati, afla mai multe aici .